Biz hakda

 • -1998-

  Döredildi

 • -2004-

  Ilkinji senagat süýşmesi halkasy

 • -2005-

  Üç önüm çyzgy strategiýasy

 • -2006-

  Önümçilik kuwwaty ýokarlandy, ýel energiýasy süýşýän halka ulgamlarynyň lokalizasiýasy öňe sürüldi

 • -2008-

  Againene giňeldi

 • -2009-

  "MT" söwda belligi hasaba alyndy

 • -2012-

  Toparyň diwersifikasiýa strategiýasy, “Morteng” söwda belligi hasaba alyndy

 • -2014-

  "天子" söwda belligi hasaba alyndy

 • -2016-

  Döwrebaplaşdyrylan, halkara strategiýasy başlandy.

 • -2017-

  Germaniýa we Pekin halkara ýel energiýasy sergisine gatnaşdy

 • -2018-

  “Morteng” maýa goýum kompaniýasy döredildi

 • -2019-

  “Morteng International Limited”, “Morteng demir ýoly”, “Morteng tehniki hyzmaty” döredildi, Amerikada, Germaniýada we Hytaýda geçirilen sergä gatnaşyň.

 • -2020-

  “Morteng” markasynyň strategiýasyny kämilleşdirmek, elektrik uglerod we süýşmek halkasy hünärmenleri bolmak, “Morteng App” we “Morteng Hefei” akylly zawody guruldy.

Biz näme edýäris?

Morteng, 1998-nji ýylda Hytaýda uglerod çotgasy we süýüm halkasy öndüriji bolup durýar.Uglerod çotgasynyň, çotganyň saklaýjysynyň we ähli pudaklaryň generatorlary üçin amatly halka ýygnamagynyň ösüşine we önümçiligine üns berdik.

Şanhaýda we Anhui-de iki önümçilik meýdançasy bolan Morteng häzirki zaman akylly desgalaryna we awtomatlaşdyrylan robot önümçilik liniýalaryna we Aziýanyň iň uly uglerod çotgasy we aýlaw halkasy önümçiligine eýe.Dünýädäki generator OEM-ler, tehnika, hyzmat kompaniýalary we täjirçilik hyzmatdaşlary üçin umumy in engineeringenerçilik çözgütlerini taýýarlaýarys, dizaýn edýäris we öndürýäris.Önümiň diapazony: uglerod çotgasy, çotga saklaýjy, Süýüm halka ulgamlary we beýleki önümler.Bu önümler ýel energiýasy, elektrik stansiýasy, demir ýol lokomotiw, awiasiýa, gämiler, lukmançylyk gözleg maşynlary, dokma tehnikasy, kabel enjamlary, polat degirmenleri, ýangyndan goramak, metallurgiýa, dag tehnikasy, in engineeringenerçilik maşynlary, rezin we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Näme edýäris (1)
Näme edýäris (3)
Näme edýäris (4)
Näme edýäris (2)
Biz kim

Şanhaý RD merkezi we desga merkezi

AnHui akylly önümçilik merkezi.

AnHui akylly önümçilik merkezi

Biz kim?

Morteng uglerod çotgalary we süýüm halkalary üçin Hytaýda birinji ýerde durýar, dünýädäki iň gowy 15 ýel generatory OEM-leri Morteng bilen üpjün edýär, Morteng toparynyň maşgalada jemi 9 bölümi bar, häzirki wagtda bu toparda her gün 350-den gowrak işgär işleýär, tehnologiýa bilen in Engineenerler Grafit we süýşüriji halkalar üçin fon nou-hau, süýşmek halkasy we çotga programmalary üçin uly tejribä eýe, biz her gün dünýädäki müşderileriň islegini kabul edýäris we taslamanyň başyndan bäri bütin durmuş hyzmatyny berýäris.

Baýraklar

Morteng uzak taryhynda köp baýraklara eýe boldy.Aşakda görkezilenler, hakykatdanam gazanylandygymyza buýsanýan esasylaryň käbiri:

Şahadatnama

Morteng 1998-nji ýylda döredileninden bäri, öz önümlerimizi öwrenmek we ösüş mümkinçiliklerimizi, önümiň hilini ýokarlandyrmak, ýokary hilli hyzmat hödürlemek bilen meşgullanýarys.Biziň berk ynamymyz we tutanýerli tagallalarymyz sebäpli köp kär şahadatnamalaryny we müşderileriň ynamyny aldyk.

Şahadatnama3
Şahadatnama2
Şahadatnama1
Şahadatnama4-300x221

Gymmatlyklar

Gymmatlyklar
Gymmatlyklar3
Gymmatlyklar2
Gymmatlyklar4

Agent we paýlaýjylar

Morteng, önümlerimiziň her yklymda elýeterli bolmagyny üpjün etmek üçin üpjünçilik zynjyrymyzy goldaýan we dolandyrýan bellenen paýlaýjylarymyzyň üsti bilen hakykatdanam global derejä eýe.Localerli paýlaýjylarymyzdan birini tapmak ýa-da täze distribýutor bolmak barada pikir alyşmak isleseňiz, Simon Su bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Agent we paýlaýjylar

Italiýa:

Italiýa

MATECNA SRL / Amallar

Sede kanuny:MILANO - Andrea Doria, 39 - 20124

Sede amministrativa:BRUGERIO - Santa Klotilde 26-dan

Partita IVA e Codice Fiscale11352490962

www.matecna.it

Tel:+39 3472203266

Wýetnam

NGUYEN SON TUNG (jenap) /Direktoryň orunbasary

Jübi telefony: +84 948 067 668

-----

B4F VINA CO., LTD

Salgysy:.22, 481/1 Alleý, Ngoc Lam köçesi, Ngoc Lam Ward, Uzyn Bien Dist., Ha Noi, Wýetnam.

Tel:+84 4 6292 1253 / Faks: +84 4 6292 1253

E-poçta: tungns@b4fvina.com

www.b4fvina.com