Sorag-jogap

Soraglaryňyz barmy?
Bizi at E-poçta iberiň.

fak
Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, Morteng uly önümçilik, logistika toparymyz belli bir tertibe laýyklykda paket ýasaýar, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Sargydyňyz hakyky zerurlyklara görä kontrplak ýa-da kagyz karton tarapyndan ýasalan agaç kartonda iberiler, ýöne iki ýol bilen önümiň howpsuzlygyny üpjün ederis.

Getirmegiň şertleri näme?

EXW iň köp ýagdaý bolar, gutarandan soň haryt almak üçin ekspeditor berip bilersiňiz.

Gowşuryş wagtyňyz nähili?

Adatça, çotgalary sargyt etmek üçin tölegiňizi alanyňyzdan 1-2 hepde gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?

Hawa, nusgalaryňyza ýa-da tehniki çyzgylaryňyza görä öndürip bileris.Köplenç çyzgy boýunça öndürýäris, şonuň üçin bir nusga ýa-da çyzgy bar bolsa, size şol bir hilli önümleri hödürläp bileris.

Siziň nusga syýasatyňyz näme?

Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

Hawa, gowşurmazdan ozal 100% synagymyz bar we hil şahadatnamalaryny we synag hasabatyny bereris.Şeýle hem öz CANS laboratoriýamyz bar

Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

1. Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
2.Biz Hytaýda çotgalar we süýümli halka, çotga saklaýjy, şonuň üçin bizde in engineeringenerçilik işimiz we taslamalaryňyza tehniki goldaw bar.Iň ýokary hilli in engineeringenerçilik işiniň üstünde işleýäris.
3. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.

ýfZawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Uglerod çotgalary, çotga saklaýjy we süýşük halkalary öndürmekde ýöriteleşen öndüriji.Morteng Internatioal ISO 9001/14001/45001/16949 bilen ökde, şahadatnamalarymyzy web sahypasynda barlaň.

Sargytym az bolsa, öndürip bilersiňizmi?

Hawa.Islän wagtyňyz biziň bilen ara alyp maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça goldaw bereris.

Uglerod çotgasy bilen baglanyşykly mesele bar bolsa, nädip edip bilerin?

Alada etme, bize e-poçta ýa-da surat iberip bilersiňiz.Size kanagatlanarly çözgüt bereris.Bütin dünýäde halkara müşderiler üçin inerener toparymyz bar.

Sargydy nädip ýerleşdirip bilerin?

PO-ny bize e-poçta bilen iberiň:Tiffany.song@morteng.com/Simon.xu@morteng.comsiziň üçin PI ýasarys we tölegiňizi alanyňyzdan soň tassyklamak üçin çyzgy ibereris.Çyzgydan razy bolanyňyzdan soň önümçilige başlarys.

Kwotaitonyňyzy haçan alyp bileris?

Kwota üçin talaplaryňyz düşnükli bolsa, sitata 24-48 sagadyň dowamynda iberiler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?