Lukmançylyk KT skaner halkasy

Gysga düşündiriş:

Morteng, 30 ýyldan gowrak uglerod çotgasy, çotga saklaýjy we süýşüriji halka ýygnaýjydyr.Generator öndürmek üçin umumy in engineeringenerçilik çözgütlerini taýýarlaýarys, dizaýn edýäris we öndürýäris;hyzmat kompaniýalary, paýlaýjylar we global OEM-ler.Müşderimize bäsdeşlik bahasy, ýokary hilli we çalt gurşun önümi bilen üpjün edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Designörite dizaýn lukmançylyk skaner maşynlaryna gönükdirilýär

Lukmançylyk KT skaner halkasy (1)

Morteng dünýäniň tehnologiki ösüşi bilen aýakdaş gidýär we KT süýşüriji halkasy ýokary kuwwatly elektrik geçirijisine, awtobus signalyna we ýokary kesgitli şekil maglumat berişine ýetýär.

Lukmançylyk KT skaner halkasy (2)

KT skaner enjamy üçin süýşüriji halka

KT ulgamynda, KT süýşmek halkasy elektrik energiýasynyň we dürli görnüşli signallaryň iberilmegini gutarmak üçin esasy komponentdir.

Geçiriş tehnologiýasy ygtybarly aragatnaşygyň artykmaçlyklaryna eýedir we şekil geçirişi geçiriş artykmaçlyklaryna eýe bolan kontakt däl simsiz geçiriş tehnologiýasyny kabul edýär.

Speedokary tizlikli, pes ýalňyşlyk derejesi we az elektromagnit päsgelçiliginiň artykmaçlyklary bar.

图片 38
Lukmançylyk KT skaner halkasy (1)

KT skanerleriniň içindäki esasy kynçylyklaryň biri, rentgen detektorlarynyň aýlanýan massiwinden şekil maglumatlaryny stasionar maglumatlary gaýtadan işleýän kompýutere geçirmek zerurlygydyr.Iň irki KT skanerlerinde bu maglumatlary geçirmek meselesi süýşmek halkalary ýa-da süýşýän elektrik kontaktlary bilen ýerine ýetirildi.Köp dilimli maşynlaryň maglumat tizliginiň talaplary artýarka, aýlaw interfeýsinde maglumatlary gaýtadan işlemegiň alternatiw usuly zerur.

Häzirki wagtda esasy CT süýşmek halkasy tehnologiýasy esasan gorizontal KT süýşmek halkasyna we dik CT süýşmek halkasyny skaner enjamyna bölünýär

Lukmançylyk KT skaner halkasy (5)

Uglerod çotgasy

CT maşynynyň süýşüriji halkasynyň geçiriji tok we dolandyryş signal bölegi az tehniki çykdajylary we ýokary ygtybarlylygy, NBG-iň kümüş uglerod garyndy çotgasy guralyny talap edýär.

Güýçli artykmaç ýük göterijilik ukyby, kiçi köýnek, uzak ömür, az hyzmat etmek we az könelmek we tozan.

图片 42
图片 43
图片 41

Zerurlyk bar bolsa, inerenerimiz ýa-da satuwlarymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.Biz hemişe siziň hyzmatyňyzda bolarys!

süýşmek halkasy ulgamyna we komponentine islegiňiz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, e-poçta iberiň:Simon.xu@morteng.com 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary