Windel ýyldyrym ýyldyrym çotgasynyň eýesi MTS160320H037D

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Marka ady:Morteng

Model belgisi:MTS160320H037D

Arza:Windel energiýasy generatory üçin ýyldyrym we toprak çotgasy

Siemens, Gamesa, GE, Suzlon, Nordex we ş.m. ýaly dürli turbinaly generator üçin elýeterli umumy ýyldyrym we toprak çotgasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Amatly gurnama we ygtybarly gurluş.

2. Silikon bürünç materialy, ygtybarly öndürijilik.

3. Her çotganyň gysgyjy sazlanyp bilinýän basyşy bolan we kommutator üçin ulanylýan uglerod çotgasyny saklaýar.

Tehniki spesifikasiýa parametrleri

Çotga saklaýjynyň material derejesi:ZCuZn16Si4

GBT 1176-2013 Mis we mis erginleri guýuň》

Jübi ululygy

A

B

C

H

L

16 * 32

32

16

8.5

40

30.5

Windel ýyldyrym ýyldyrym çotgasynyň eýesi MTS160320H037D

Sargyt görkezmesi

Tehniki spesifikasiýa parametrleri

Standart däl özleşdirmek islege bagly

Materiallar we ölçegler düzülip bilner we adaty çotga eýeleriniň açylyş möhleti 45 gün, taýýar önümi gaýtadan işlemek we eltip bermek üçin jemi iki aý gerek.

Önümiň aýratyn ölçegleri, funksiýalary, kanallary we baglanyşykly parametrleri iki tarap tarapyndan gol çekilen we möhürlenen çyzgylara tabyn bolmaly.Aboveokarda agzalan parametrler öňünden duýdurmazdan üýtgedilse, Kompaniýa soňky düşündiriş hukugyny özünde saklaýar.

Esasy artykmaçlyklary:

Çotga eýesiniň önümçiligi we amaly tejribesi

Ösen gözleg we ösüş we dizaýn mümkinçilikleri

Tehniki we amaly goldaw topary, müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülen dürli çylşyrymly iş gurşawyna uýgunlaşýar

Has gowy we umumy çözgüt

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Morteng, 30 ýyldan bäri çotga saklaýjy, uglerod çotgasy we halka halkasyny ýygnaýan öňdebaryjy öndüriji.Hyzmat kompaniýalary, paýlaýjylar we OEM-ler üçin umumy in engineeringenerçilik çözgütlerini taýýarlaýarys, dizaýn edýäris we öndürýäris.Müşderilerimize bäsdeşlik bahasy, ýokary hilli, çalt gurşun wagty önümleri bilen üpjün edýäris.

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Şahadatnama

Şahadatnama
Şahadatnama3
Şahadatnama
Şahadatnama2

Sorag-jogap

1. Çotga saklaýjy bilen uglerod çotgasynyň arasyndaky arassalama
Kwadrat agzy gaty uly bolsa ýa-da uglerod çotgasy gaty kiçi bolsa, uglerod çotgasy işleýän çotga gutusynda aýlanar, bu yşyklandyryş we häzirki deňsizlik meselesine sebäp bolar.Kwadrat agzy gaty kiçi bolsa ýa-da uglerod çotgasy gaty uly bolsa, çotga gutusyna uglerod çotgasy gurup bolmaz

2. Merkez aralyk ölçegi
Aralyk gaty uzyn ýa-da gaty gysga bolsa, uglerod çotgasy uglerod çotgasynyň merkezine üwürip bilmeýär we üwürmek gyşarmasy hadysasy ýüze çykýar

3.Gurnama ýeri
Eger gurnama ýeri gaty kiçi bolsa, ony gurup bolmaz.

4. Üznüksiz basyş
Üznüksiz gysyş çeşmesiniň ýa-da dartyş çeşmesiniň basyşy ýa-da dartylmagy gaty ýokary, bu uglerod çotgasynyň gaty çalt könelmegine we uglerod çotgasy bilen torusyň arasyndaky aragatnaşyk temperaturasynyň aşa ýokary bolmagyna sebäp bolýar

Gaplamak

1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň