Çotga öndürijiler

Gysga düşündiriş:

Baha:J196I

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:2X (37.5X42X65) mm

Bölüm belgisi:MDQT-J375420-179-07

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Senagat uglerod çotgasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Uglerod çotgalarynyň esasy ölçegleri we aýratynlyklary
Uglerod çotgasynyň belgisi

Marka

A

B

C

D

E

R

MDQT-J375420-179-07

J196I

42

2-37.5

65

350

2-10.5

R65

MDQT-J375420-179-07 (1)
MDQT-J375420-179-07 (2)

Uglerod çotgasyny gurmak boýunça teklipler

Çynlakaý näsazlykdan gaça durmak üçin dürli materiallaryň uglerod çotgalaryny bir motorda garyşdyrmak gadagandyr.

Uglerod çotgasynyň materialyny üýtgetmek, bar bolan oksid filminiň aýrylmagyny üpjün etmeli.

Uglerod çotgalarynyň çotga kasetasynda aşa arassalanmazdan erkin süýşýändigine göz ýetiriň.

Uglerod çotgalarynyň çotganyň kasetasynda dogry ugrukdyrylandygyny barlaň, ýokarky ýa-da aşaky kesilen çotgalara aýratyn üns beriň ýa-da ýokarsynda demir spacer bilen çotgalary bölüň.

Uglerod çotgalary çotganyň gutusyna sokulmazlygy ýa-da gutynyň içinde üýtgemezligi üçin ýeterlik beýiklik we dogry çydamlylyk bilen çotga gutusyna oturdylmalydyr.

Dizaýn we ýöriteleşdirilen hyzmat

Hytaýda elektrik uglerod çotgalaryny we süýşüriji halka ulgamlaryny öňdebaryjy öndüriji hökmünde Morteng professional tehnologiýa we baý hyzmat tejribesini toplady.Diňe milli we önümçilik ülňülerine laýyklykda müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän standart bölekleri öndürip bilmän, müşderiniň senagatyna we amaly talaplaryna laýyklykda özleşdirilen önümleri we hyzmatlary öz wagtynda üpjün edip bileris, müşderileri kanagatlandyrýan önümleri dizaýn we öndürip bileris.Morteng müşderiniň isleglerini doly kanagatlandyryp biler we müşderilere ajaýyp çözgüt hödürläp biler.Biziň inersenerlerimiz siziň talaplaryňyzy we talaplaryňyzy 7X24 sagat diňleýärler.Çotgalar, süýşýän halkalar we çotgalar üçin bilimler.Isleg çyzgylaryňyzy ýa-da suratyňyzy görkezip bilersiňiz, ýa-da taslamalaryňyz üçin ösdürip bileris.Morteng - bilelikde size has köp gymmatlyk hödürleýär!

Dizaýn we ýöriteleşdirilen hyzmat

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň