GE Suzlon Siemens Nordex turbinasy üçin esasy uglerod çotgasy CT53

Gysga düşündiriş:

Baha:CT53

Önümçilikr:Morteng

Ölçegi:20X 40X 100 mm

Part belgisi:MDFD-C200400-138-01

Applikation: Windel energiýasy generatory üçin esasy çotga

Täze materialymyz CT53 uglerod çotgalary esasy modellerde, mysal üçin Goldwind, Envision, Mingyang we CRRC-de giňden ulanylýar we Hytaýda ilkinji bazar paýy bilen iň köp satylýan önüm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

img5
img1
img2
img3

Uglerod çotgasynyň görnüşi we ululygy

Surat çekmek .ok

Baha

A

B

C

D

E

R

MDFD-C200400-138-01

CT53

20

40

100

205

8.5

R150

MDFD-C200400-138-02

CT53

20

40

100

205

8.5

R160

MDFD-C200400-141-06

CT53

20

40

42

125

6.5

R120

MDFD-C200400-142

CT67

20

40

42

100

6.5

R120

MDFD-C200400-142-08

CT55

20

40

50

140

8.5

R130

MDFD-C200400-142-10

CT55

20

40

42

120

8.5

R160

Dizaýn we ýöriteleşdirilen hyzmat

Hytaýda elektrik uglerod çotgalaryny we süýşüriji halka ulgamlaryny öňdebaryjy öndüriji hökmünde Morteng professional tehnologiýa we baý hyzmat tejribesini toplady.Biz diňe bir milli we önümçilik ülňülerine laýyklykda müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän standart bölekleri öndürip bilmeris, eýsem müşderiniň senagatyna we amaly talaplaryna laýyklykda özleşdirilen önümleri we hyzmatlary öz wagtynda hödürläp bileris, müşderileri kanagatlandyrýan önümleri dizaýn we öndürip bileris.Morteng müşderiniň isleglerini doly kanagatlandyryp biler we müşderilere ajaýyp çözgüt hödürläp biler.

Uglerod çotgalaryny sargyt etmek üçin biziň bilen habarlaşanyňyzda, aşakdaky parametrleri bermegiňizi haýyş edýäris

img8

Uglerod çotgasynyň ölçegleri “t” x “a” x “r” (IEC kadasy 60136) hökmünde aňladylýar.
• “t” uglerod çotgasynyň tangensial ölçegini ýa-da “galyňlygyny” aňladýar
• "a" uglerod çotgasynyň eksenel ölçegini ýa-da "inini" aňladýar
• “r” uglerod çotgasynyň radial ölçegini ýa-da “uzynlygyny” aňladýar
"r" ölçegleri diňe salgylanmak üçin
Uglerod çotgalarynyň ululygyny kesgitlemek düzgünleri kommutatorlara ýa-da aýlaw halkalaryna hem degişlidir.
Metrik ululykdaky uglerod çotgalary bilen dýuým ululykdaky uglerod çotgalarynyň arasyndaky tapawuda üns bermegiňizi haýyş edýäris, bulaşdyrmak aňsat (1 dýuým 25,4mm, 25.4mm we 25mm deňdir)
mm uglerod çotgalary deň däl).
"t", "a" we "r" ölçegleri

Bölekleýin şekilli uglerod çotgasynyň gurluşy

img10
img9

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Morteng, 30 ýyldan bäri çotga saklaýjy, uglerod çotgasy we halka halkasyny ýygnaýan öňdebaryjy öndüriji.Hyzmat kompaniýalary, paýlaýjylar we OEM-ler üçin umumy in engineeringenerçilik çözgütlerini taýýarlaýarys, dizaýn edýäris we öndürýäris.Müşderilerimize bäsdeşlik bahasy, ýokary hilli, çalt gurşun wagty önümleri bilen üpjün edýäris.

img7

Uglerod çotgalaryny oturtmak üçin teklipler

Ine, tekliplerimiz:
1. Çynlakaý näsazlyklaryň öňüni almak üçin bir motor üçin dürli materiallaryň uglerod çotgalaryny statiki taýdan garmaly.
2. Kömürturşy çotgasynyň materialyny üýtgetmek, bar bolan oksid filminiň aýrylmagyny üpjün etmeli.
3. Kömürturşy çotgalaryň çotganyň içinde aşa arassalanmazdan erkin süýşüp biljekdigini barlaň (Tehniki gollanma TDS-4 * serediň).
4. Çotga gutusyndaky uglerod çotgalarynyň ugrunyň dogrudygyna göz ýetiriň, ýokarsy ýa-da aşagyndaky kepjebaşly uglerod çotgalaryna ýa-da ýokarsynda metal gazyklar bilen bölünen uglerod çotgalaryna aýratyn üns beriň.

Uglerod çotgasynyň kontakt ýüzüni öňünden üwemek

Uglerod çotgasynyň kontakt ýüzüne we süýşýän halkanyň ýa-da kommutatoryň arkasyna takyk gabat gelmek üçin uglerod çotgasynyň öňünden üweýji daşy pes tizlikde ýa-da ýük ýok ulanylyp bilner.Grounderden öňki üweýji daş tarapyndan öndürilen poroşok, uglerod çotgasynyň kontakt ýüzüniň dogry arkasyny çalt emele getirip biler.
Öňünden üwenden soň orta däne üweýji daşyny ulanmaly.
Öňünden üwemek mukdary birneme köp bolsa, gödek üwemek üçin 60 ~ 80 mesh inçe çäge kagyzy ulanmak iň gowusydyr.Gödek üwürilende, çäge kagyzyny ýüzüni uglerod çotgasy bilen hereketlendirijiniň arasynda goýuň we 1-nji suratda görkezilişi ýaly çägäni birnäçe gezek yza we yza süýşüriň.
Uglerod çotgasy öňünden üwemekden soň, uglerod çotgasynyň kontakt ýüzüni düýpli arassalamaly we ähli gum ýa-da uglerod tozy partlamaly.

img6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň