Suzlon ýel turbinalary üçin ýerüsti uglerod çotgasy RS93 / EH7U

Gysga düşündiriş:

Baha:RS93 / EH7U

Ölçegi:12.5X 25X 64mm

Part belgisi:MDFD-R125250-134-29

Applikation: Gtegelekýel energiýasy generatory üçin çotga


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

img2
img3

Morteng uglerod çotgalary bazardaky ähli ýel turbinalary we generatorlary üçin amatlydyr.Uglerod çotgasy materiallary ýerdäki şertlere takyk uýgunlaşdyryldy.Bu ýokary ýylylyk we elektrik ýük kuwwatyny, şeýle hem pes köýnekli işleýiş we uzak aralyk aralyklaryny kepillendirýär.
Şahta topragy dürli görnüşli hereketlendirijileriň we generatorlaryň işleýşi wagtynda berilmeli zerur hereketlerden biridir.Zemin çotgalary podşipnikleriň aragatnaşyk nokatlarynda ownuk çukurlaryň, çukurlaryň we seriýalaryň döremegine sebäp bolup bilýän tok akymlaryny ýok edýär.
Frequokary ýygylykdaky päsgelçilik toklary geçiriji komponentlere we podşipniklere uly zeper ýetirip biler.Morteng toprak çotgalary kuwwatly toklary ygtybarly uzaklykda geçirýär, şeýlelik bilen abatlaýyş çykdajylaryny we ýel turbinasynyň işleýşini azaldýar.

img4

Haryt

Metal mazmuny%

Häzirki dykyzlygy

Iň ýokary tizlik m / s

RS93 / EH7U

50

18

40

img1

Uglerod çotgasynyň görnüşi we ululygy

Surat çekmek .ok

Baha

A

B

C

D

E

R

MDFD-R125250-133-05

RS93 / EH7U

12.5

25

64

140

6.5

R160

MDFD-R125250-134-05

RS93 / EH7U

12.5

25

64

140

6.5

R160

MDFD-R125250-133-29

RS93 / EH7U

12.5

25

64

140

6.5

R100

MDFD-R125250-134-29

RS93 / EH7U

12.5

25

64

140

6.5

R100

Dizaýn we ýöriteleşdirilen hyzmat

Hytaýda elektrik uglerod çotgalaryny we süýşüriji halka ulgamlaryny öňdebaryjy öndüriji hökmünde Morteng professional tehnologiýa we baý hyzmat tejribesini toplady.Biz diňe bir milli we önümçilik ülňülerine laýyklykda müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän standart bölekleri öndürip bilmeris, eýsem müşderiniň senagatyna we amaly talaplaryna laýyklykda özleşdirilen önümleri we hyzmatlary öz wagtynda hödürläp bileris, müşderileri kanagatlandyrýan önümleri dizaýn we öndürip bileris.Morteng müşderiniň isleglerini doly kanagatlandyryp biler we müşderilere ajaýyp çözgüt hödürläp biler.

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

Morteng, 30 ýyldan gowrak uglerod çotgasy, çotga saklaýjy we süýşüriji halka ýygnaýjydyr.Generator öndürmek üçin umumy in engineeringenerçilik çözgütlerini taýýarlaýarys, dizaýn edýäris we öndürýäris;hyzmat kompaniýalary, paýlaýjylar we global OEM-ler.Müşderimize bäsdeşlik bahasy, ýokary hilli, çalt gurşun wagty önümi berýäris.

img5

Müşderi barlagy

Köp ýyllaryň dowamynda Hytaýdan we daşary ýurtlardan gelen köp müşderi, önümçilik mümkinçiliklerimizi barlamak we taslamanyň ýagdaýyny habarlaşmak üçin kompaniýamyza baryp görýärler.Köplenç müşderileriň standartlaryna we talaplaryna ajaýyp ýetýäris.Olarda kanagat we önüm bar, tanalýarys we ynanýarys.“Win-win” şygarymyzyň gidişi ýaly.

img6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň