Vestas çotgasy 753246 - CA70-16 * 42 * 45

Gysga düşündiriş:

Baha:CA70

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:42X16X45mm,

Bölüm belgisi:MDT06-R160420-287-03

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Windel energiýasy generatory üçin esasy çotga


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Vestas çotgasy 753246 - CA70-164245 (4)
Vestas CA70-16X42X45 (1)
Vestas CA70-16X42X45 (2)

Uglerod çotgalarynyň hereketlendirijilerdäki roly

Dört esasy wezipe.

1. Uglerod çotgalarynyň (giriş toky) arkaly togalanýan rotora daşarky tok (tolgundyryjy tok) goşmak.

2. Uly şahadaky elektrostatik zarýady uglerod çotgasy (çykyş tok) arkaly ýere (toprakly uglerod çotgasy) girizmek.

3. Rotor ýerini goramak we polo positiveitel we otrisatel rotor naprýa .eniýesini ýere ölçemek üçin uly şah (topragy) gorag enjamyna eltiň.

4. tok ugruny üýtgetmek (düzediji hereketlendirijide çotgalar kommutasiýa roluny oýnaýar).

Elektrik öndürmek prinsipi, magnit meýdany simi kesýär we soňra simde tok öndürýär.Jenerator, sim kesmek üçin magnit meýdanynyň aýlanmagyna ýol berýän usul, aýlanýan magnit meýdany rotor, kesilen sim stator.

Rotoryň magnit meýdany öndürmegi üçin, rotoryň rulonyna magnitlendiriji tok iýmitlenmeli.Uglerod çotgalary magneto generatorynyň öndürýän magnitleşdiriji tokyny rotor rulonlaryna iýmitlendirmek üçin ulanylýar.

Dizaýn we ýöriteleşdirilen hyzmat

Hytaýda elektrik uglerod çotgalaryny we süýşüriji halka ulgamlaryny öňdebaryjy öndüriji hökmünde Morteng professional tehnologiýa we baý hyzmat tejribesini toplady.Diňe milli we önümçilik ülňülerine laýyklykda müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän standart bölekleri öndürip bilmän, müşderiniň senagatyna we amaly talaplaryna laýyklykda özleşdirilen önümleri we hyzmatlary öz wagtynda üpjün edip bileris, müşderileri kanagatlandyrýan önümleri dizaýn we öndürip bileris.Morteng müşderiniň isleglerini doly kanagatlandyryp biler we müşderilere ajaýyp çözgüt hödürläp biler.Biziň inersenerlerimiz siziň talaplaryňyzy we talaplaryňyzy 7X24 sagat diňleýärler.Çotgalar, süýşýän halkalar we çotgalar üçin bilimler.Isleg çyzgylaryňyzy ýa-da suratyňyzy görkezip bilersiňiz, ýa-da taslamalaryňyz üçin ösdürip bileris.Morteng - bilelikde size has köp gymmatlyk hödürleýär!

Vestas çotgasy 753246 - CA70-164245 (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň