Uglerod çotgasy J204 Hytaýda

Gysga düşündiriş:

Baha:J204

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:25X32X60mm

Bölüm belgisi:MDT09-C250320-110-10

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Senagat uglerod çotgasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çotga J204-253260 (1)
Çotga-J204-253260-2
Çotga-J204-253260-4
Çotga-J204-253260-3
Uglerod çotgalarynyň esasy ölçegleri we aýratynlyklary
Uglerod çotgasynyň belgisi

Marka

A

B

C

D

E

R

MDT09-C250320-110-10

J204

25

32

60

110

6.5

 

Eltip bermek

Daşary söwda transport kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyz bar we import we eksport ýükleri üçin transport hyzmatlaryny berip bileris.Esasy aýratynlyklary uzak transport aralygy we giň aragatnaşyk meýdanydyr.Esasy wezipe, daşary söwda işleriniň we degişli halkara transport konwensiýalarynyň, şertnamalarynyň we düzgünleriniň talaplaryna laýyklykda we "howpsuzlyk, tizlik, takyklyk, ykdysadyýet we amatlylyk" ýörelgelerine laýyklykda amatly ulag serişdelerini saýlamak we ulanmak. iň gowy sosial-ykdysady peýdalary gazanmak üçin sargyt.Şonuň üçin transport usullarymyz diwersifikasiýa edilýär, transport usullary birleşdirilýär, transport guramalary intermodal zed, saklamak we daşamak birleşdirilýär.

Çotga näme?

Aragatnaşyk ýüzüne terminala ýa-da stasionar elektrik birikmesini döredýän sim bilen münýän uglerod / grafit materialyndan ybarat elektrik aragatnaşygy.

Çotganyň ululyklary: Galyňlygy x ini x Uglerodyň uzynlygy.Çotganyň dizaýnynda Gyzyl top bar bolsa, uzynlygy ölçemek padini öz içine almalydyr.Düşekli çotgalarda uzynlyk uzyn tarapda ölçelýär.Kellesi ýokarsyndaky çotgalar kelläniň uzynlygyny öz içine alýar.Ölçegleri salgylanma hökmünde kesgitläniňizde, könelen uzynlyk bolsa-da, çotganyň uzynlygy barada maglumat iberiň.

Tok, uglerod çotgalarynyň tutuş kontakt ýüzünde birmeňzeş paýlanman, köp sanly deň däl paýlanan we gaty kiçi aragatnaşyk nokatlarynyň üsti bilen geçirilýär.Diňe ideal şertlerde bu aragatnaşyk nokatlary deň paýlanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň