Süýüm halkasyny ulanmak üçin uglerod çotgasynyň saklaýjy ýygnagy

Gysga düşündiriş:

Material:Mis / poslamaýan polat

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:20 X 32

Bölüm belgisi:MTS200320X016

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Umumy senagat üçin çotga eýesi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Amatly gurnama we ygtybarly gurluş.

2.Kast kremniniň bürünç materialy, ygtybarly öndürijilik.

3. Bahar durnukly uglerod çotgasyny ulanyp, görnüşi ýönekeý.

Tehniki spesifikasiýa parametrleri

Standart däl özleşdirmek islege bagly

Materiallar we ölçegler düzülip bilner we adaty çotga eýeleriniň açylyş möhleti 45 gün, taýýar önümi gaýtadan işlemek we eltip bermek üçin jemi iki aý gerek.

Önümiň aýratyn ölçegleri, funksiýalary, kanallary we baglanyşykly parametrleri iki tarap tarapyndan gol çekilen we möhürlenen çyzgylara tabyn bolmaly.Aboveokarda agzalan parametrler öňünden duýdurmazdan üýtgedilse, Kompaniýa soňky düşündiriş hukugyny özünde saklaýar.

Esasy artykmaçlyklary

Çotga eýesiniň önümçiligi we amaly tejribesi

Ösen gözleg we ösüş we dizaýn mümkinçilikleri

Tehniki we amaly goldaw topary, müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülen dürli çylşyrymly iş gurşawyna uýgunlaşýar

Has gowy we umumy çözgüt

Çotga eýelerini saýlamak

Uglerod çotgasy dürli amaly şertlerde başgaça hereket edýär.Hususan-da, temperatura we çyglylyk ep-esli derejede täsir edýär.Işleýiş şertleri ýaly howa maglumatlary, şeýle hem uglerod çotgasynyň derejelerini saýlamakda möhüm bolan tok togy, tizlik, naprýa dropeniýe düşmegi we mehaniki ýitgiler ýaly parametrleri ýygnamak we ýazmak möhümdir.Morteng, şeýle hem, maglumatlary ýygnaýan we daşky gurşawy dolandyrýan köp sanly howa otaglaryna girip biler.Dürli temperaturada aşa gurak howa -20% -den 100% RH (otnositel çyglylyk) çenli hemme zady simulasiýa etmek mümkinçiligimiz bar.

Ine, laboratoriýamyzyň käbir suratlary.

Jogabyňyzy iru-giç almaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň