Uglerod çotgasynyň eýesi Hytaýda öndüriji OEM

Gysga düşündiriş:

Material:Mis / poslamaýan polat

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:25 X 30

Bölüm belgisi:MTS250300H119

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Umumy senagat üçin çotga eýesi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Amatly gurnama we ygtybarly gurluş.

2.Kast kremniniň bürünç materialy, ygtybarly öndürijilik.

3. Bahar durnukly uglerod çotgasyny ulanyp, görnüşi ýönekeý.

Tehniki spesifikasiýa parametrleri

Çotga saklaýjynyň material derejesi: ZCuZn16Si4

《GBT 1176-2013 Mis we mis erginleri guýuň》

Jübi ululygy

A

B

C

D

E

25X32

30

25

18

25

51

S eýesi H seriýasy (1)
S eýesi H seriýasy (3)
S eýesi H seriýasy (2)

Standart däl özleşdirmek islege bagly

Materiallar we ölçegler düzülip bilner we adaty çotga eýeleriniň açylyş möhleti 45 gün, taýýar önümi gaýtadan işlemek we eltip bermek üçin jemi iki aý gerek.

Önümiň aýratyn ölçegleri, funksiýalary, kanallary we baglanyşykly parametrleri iki tarap tarapyndan gol çekilen we möhürlenen çyzgylara tabyn bolmaly.Aboveokarda agzalan parametrler öňünden duýdurmazdan üýtgedilse, Kompaniýa soňky düşündiriş hukugyny özünde saklaýar.

Esasy artykmaçlyklary:

Çotga eýesiniň önümçiligi we amaly tejribesi

Ösen gözleg we ösüş we dizaýn mümkinçilikleri

Tehniki we amaly goldaw topary, müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülen dürli çylşyrymly iş gurşawyna uýgunlaşýar

Has gowy we umumy çözgüt

Gaplamak

Gaplamak barada aýdylanda, müşderileriň köpüsiniň talaplaryny we isleglerini kanagatlandyryp biljek öz standartlaşdyrylan gaplama aýratynlyklarymyz bar.Gaplaýyş aýratynlyklarymyz ýerlikli we birneme gowy ösen.Şol bir wagtyň özünde, ýöriteleşdirilen hyzmatlary hem hödürleýäris.Gaplamak barada dürli pikirleriňiz bar bolsa, gaplamalaryňyzy islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Morteng müşderiniň öz isleglerine uly ähmiýet berýär.Bu ýagdaýda, ähli tarapdan müşderiniň kanagatlanmasyny gazanmaga çalyşýarys.Müşderilerimiziň hemişe garaşýan hilini we hyzmatyny saklamaga bagyşlanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň