Qualityokary hilli ýöriteleşdirilen çotga eýesi

Gysga düşündiriş:

Material: Mis / poslamaýan polat

Önümçilikr: Morteng

Ölçegi: 38.2 X 19.1

Part belgisi: MTS382191F178

Gelip çykan ýeri: China

Applikation: Umumy senagat üçin çotga eýesi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Amatly gurnama we ygtybarly gurluş.

2.Kast kremniniň bürünç materialy, ygtybarly öndürijilik.

3. Bahar durnukly uglerod çotgasyny ulanyp, görnüşi ýönekeý.

Tehniki spesifikasiýa parametrleri

Çotga saklaýjynyň material derejesi: ZCuZn16Si4

《GBT 1176-2013 Mis we mis erginleri guýuň》

Jübi ululygy

A

B

C

D

E

MTS382191F178

86.25

38.25

19.1

23

 
Saklaýjy F seriýasy (2)
Saklaýjy F seriýasy (6)
Saklaýjy F seriýasy (4)
Saklaýjy F seriýasy (8)

Standart däl özleşdirmek islege bagly

Materiallar we ölçegler düzülip bilner we adaty çotga eýeleriniň açylyş möhleti 45 gün, taýýar önümi gaýtadan işlemek we eltip bermek üçin jemi iki aý gerek.

Önümiň aýratyn ölçegleri, funksiýalary, kanallary we baglanyşykly parametrleri iki tarap tarapyndan gol çekilen we möhürlenen çyzgylara tabyn bolmaly.Aboveokarda agzalan parametrler öňünden duýdurmazdan üýtgedilse, Kompaniýa soňky düşündiriş hukugyny özünde saklaýar.

Esasy artykmaçlyklary:

Çotga eýesiniň önümçiligi we amaly tejribesi

Ösen gözleg we ösüş we dizaýn mümkinçilikleri

Tehniki we amaly goldaw topary, müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülen dürli çylşyrymly iş gurşawyna uýgunlaşýar

Has gowy we umumy çözgüt

Ammar

Morteng indi köp ugurly we çalt ösüş tapgyryna gadam basdy.Şanhaýda we Hefeýde iki sany uly we ösen ammar bar, olar netijeli paýlanmagy we dünýä müşderileriniň isleglerini kanagatlandyryp biler.

Hefei zawody esasy önümçilik bazasy bolansoň, Hefei zawodynyň ammar kuwwaty Şanhaýyňkydan has uly.Iberilen önümleri we aksiýamyzdaky önümleri ýerleşdirmek üçin köp ýerimiz bar.

100'000 sanydan gowrak adaty uglerod çotgasy we çotga saklaýjylarymyz, Şanhaýda 500-den gowrak süýşüriji halkalar, Hefeýde has köp.Müşderimiziň gyssagly zerurlygyny hemişe kanagatlandyryp bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň