Hytaýda çotga saklaýjynyň öndürijileri

Gysga düşündiriş:

Material: Mis / poslamaýan polat

Önümçilikr: Morteng

Ölçegi: 20 X 32

Part belgisi: MTS200320S022

Gelip çykan ýeri: China

Applikation: Umumy senagat üçin çotga eýesi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Amatly gurnama we ygtybarly gurluş.

2.Kast kremniniň bürünç materialy, ygtybarly öndürijilik.

3. Bahar durnukly uglerod çotgasyny ulanyp, görnüşi ýönekeý.

Tehniki spesifikasiýa parametrleri

Çotga saklaýjynyň material derejesi: ZCuZn16Si4

《GBT 1176-2013 Mis we mis erginleri guýuň》

Jübi ululygy

A

B

C

H

L

16X25

16

25

5

46

35

16X25

16

25

7

52.5

46.5

20X32

20

32

7

56

46.5

Standart däl özleşdirmek islege bagly

Materiallar we ölçegler düzülip bilner we adaty çotga eýeleriniň açylyş möhleti 45 gün, taýýar önümi gaýtadan işlemek we eltip bermek üçin jemi iki aý gerek.

Önümiň aýratyn ölçegleri, funksiýalary, kanallary we baglanyşykly parametrleri iki tarap tarapyndan gol çekilen we möhürlenen çyzgylara tabyn bolmaly.Aboveokarda agzalan parametrler öňünden duýdurmazdan üýtgedilse, Kompaniýa soňky düşündiriş hukugyny özünde saklaýar.

Esasy artykmaçlyklary

Çotga eýesiniň önümçiligi we amaly tejribesi

Ösen gözleg we ösüş we dizaýn mümkinçilikleri

Tehniki we amaly goldaw topary, müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülen dürli çylşyrymly iş gurşawyna uýgunlaşýar

Has gowy we umumy çözgüt

Çotga eýeleri çotgalar bilen süýşýän halkalar / birikdirijiler arasynda tok geçirmekde möhüm rol oýnaýarlar.

Adatça, eýeleriň materialy hökmünde mis ýa-da alýumin ulanýarys.Bejerginiň indiki prosesi, eýesini standart berklige we güýje ýetmekdir.Ömri 20-30 ýyla ýetip biler.

Bilim inersenerlerimiziň dizaýny, kämilleşdirilmegi, optimizasiýasy we çözgüdi bilen üpjün etmekde uly tejribesi bar - Kömürturşy çotgalarymyzyň köpüsi özboluşly we akylly çözgütler bilen içerde bezelendir.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da biz hakda has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, önüm maglumatlary bilen katalogymyza göz aýlaň ýa-da biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň