Qualityokary hilli ýel generatory Esasy çotga saklaýjy 20 * 40

Gysga düşündiriş:

Baha:H022

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:20 × 40 mm

Bölüm belgisi:MTS200400H022

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Esasy çotga saklaýjy ýel energiýasy generatory

Bu çotga saklaýjy, ululygy 20x40mm bolan ýel turbinasynyň esasy uglerod çotgasydyr.Çotga eýelerini öndürmekde we ulanmakda baý tejribesi bolan Mortengiň hünärmenler topary tarapyndan taslanyldy we işlenip düzüldi.Kömürturşy çotgasynyň çalşylmagyny işjeňleşdirip bilýän, dürli çylşyrymly iş şertlerine uýgunlaşyp bilýän we müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda has gowy umumy çözgütleri sazlap bilýän uglerod çotgasy geýýän duýduryş enjamy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çotga saklaýjynyň material derejesi: ZCuZn16Si4

《GBT 1176-2013 Mis we mis erginleri guýuň》

Jübi ululygy

Deşik deşiginiň ululygy

Gurnama merkeziniň aralygy

Aralygy guruň

Gabat gelýän halkanyň daşky diametri

Çotga saklaýjynyň uzynlygy

20x40

25

192 ~ 238

3 ± 1

R140 ~ R182.5

N / A

Kompaniýamyz ýokary aýlykly uglerod çotgasy pudagynda hünärmenleri işe alýar we baý tejribesi we ajaýyp tehnologiýasy bolan hünärmen tehniki gözleg topary döredýär.Kömürturşy çotga önümleriniň öndürilmegi standartlaşdyrylan önümçilik prosesine berk eýerýär we ähli işgärler ýokary hilli uglerod çotga önümleriniň öndürilmegini üpjün etmek üçin takyk we standartlaşdyrylan amallary ýerine ýetirýärler.

Uglerod çotgasy senagatynyň tehnologiki ösüş serhedini dowam etdirmek, içerde we daşary ýurtda ösen önümçilik tehnologiýasy we önümçilik dolandyryş düşünjeleri bilen tanyşdyrmak, uglerod çotgasynyň önümçiliginiň ähli prosesi üçin zähmet we wizual dolandyryşyň anyk bölünişigini amala aşyrmak, standartlaşdyrylan önümçiligi üpjün etmek üçin uglerod çotgasy önümleri.

"Kompaniýanyň gymmatlyklary we dolandyryş syýasaty"

"Döredijilik gymmaty Win-Win"biziň gymmatlyk düşünjämiz we ähli işgärlerimiz elmydama hiliň ileri tutulmagy, çalt eltilmegi, höwesli hyzmat, artykmaç baha we üznüksiz gowulaşmak hilini dolandyrmak düşünjesine eýerýärler.

"Has köp aýlanmak"şeýle hem biziň iş syýasatymyz, ähli işgärleriň hil dolandyryşyny doly durmuşa geçiriň, dürli pudaklarda uglerod çotgasy ulanyjylarynyň üpjün edilmegini üpjün etmek üçin önümi öndürmekde we dizaýnda, önümçilikde we satuwda kämillik we üznüksiz gowulaşmak üçin çalyşyň. Önümleri köp sanly üpjün ediň aýratynlyklary, ajaýyp öndürijiligi we ýokary hilli hyzmatlary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň