Zemin çotgasy eýesi R057-02

Gysga düşündiriş:

Baha:R057-02

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:12,5 × 25 mm

Bölüm belgisi:MTS125250R057-02

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Zemin çotgasy ýel energiýasy generatory

Bu R057 gyrgyç çotgasynyň eýesi, ýel energiýasy öndürijiler üçin adaty ýer çotgasydyr!Ululygy 12.5x25mm.Geçiriji tok toprak toguny üçin!Adaty gabat gelýän uglerod çotgasy ET54, RS93 / EH7U ýarym kümüş we ýarym uglerod çotgasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çotga saklaýjynyň material derejesi: ZCuZn16Si4

《GBT 1176-2013 Mis we mis erginleri guýuň》

Jübi ululygy

Deşik deşiginiň ululygy

Gurnama merkeziniň aralygy

Aralygy guruň

Gabat gelýän halkanyň daşky diametri

Çotga saklaýjynyň uzynlygy

12.5x25

25

149

3 ± 1

R95

198.21

Uglerod çotgalaryny nädip saklamaly

Uglerod çotgasyna hyzmat etmek boýunça gollanma

Müşderileriň köpüsi soraýarlar: Uglerod çotgalaryny nädip saklamaly?Uglerod çotgalaryny näçe wagt saklamaly?Kömürturşy çotgalary ulanylandan soň näçe wagt çalyşmaly?

Uglerod çotgasyna hyzmat etmek meselesiniň jikme-jik düşündirilişi

1. Ilki bilen uglerod çotgasyna hyzmat meýilnamasyny düzmeli
Uglerod çotgalary adaty şertlerde 3-6 aýyň içinde çalşylmaly elektromehaniki enjamlarda bölekler geýýär.Şeýle-de bolsa, bu teoretiki maslahat.Aslynda, dürli uglerod çotgasyny ulanýanlaryň ýygylygy, wagty we gurşawy gaty tapawutlanýar.Bu uglerod çotgasy ulanyjylaryndan öz ulanylyşyna görä uglerod çotgalarynyň hyzmat ýygylygyny düzmegi talap edýär.Mysal üçin, uzak wagtlap işleseler, uglerod çotgasynyň ýagdaýyny barlamak üçin hepdelik gözleg we ş.m. ýaly uglerod çotgasyna hyzmat etmegiň ýygylygyny ýokarlandyrmaly.

2. Ikinjisi, tehniki hyzmat meýilnamasyna berk eýermek
Kömürturşy çotgalaryny ulanýanlaryň köpüsi, uglerod çotgasyna hyzmat etmek boýunça has doly meýilnama düzdüler, ýöne olar berk ýerine ýetirilmedi.Hakyky durmuşa geçirmegiň intensiwligi we ýygylygy ep-esli azalýar.

Netijede, uglerod çotgasynyň hyzmat möhleti ep-esli gysgalýar, hatda uglerod çotgasyna ýa-da kollektor halkasyna adaty bolmadyk zeper ýetýär.

3. Uglerod çotgalaryny saklanyňyzda üns bermeli nokatlar

Ilki bilen uglerod çotgalarynyň könelmegine ünsi jemlemeli we uglerod çotgalarynyň könelmeginiň ömrüň çäginden geçmeýändigini tassyklamaly.Durmuş çyzygy bolmadyk uglerod çotgalary üçin adaty ýagdaýlarda galan uglerod çotgalarynyň galan uglerod çotgalarynyň beýikligi 5-10MM bolanda çalşylmalydyr.

Ikinjiden, uglerod çotgalaryna hyzmat etmekde, kollektor halkasynyň ýüzüne zeper ýetmezligi üçin uglerod tozy we daşary ýurt hapalaryny arassalamaga hem üns bermeli.

Mundan başga-da, çotga saklaýjynyň boltlarynyň berkidilendigini ýa-da ýokdugyny barlamaly we tehniki hyzmatdan soň degişli bellikleri etmeli.

Netijede, baharyň elastik güýjünde ýa-da hemişelik basyş çeşmesiniň rulonynyň elastik güýjünde ep-esli üýtgeşmäniň bardygyny ýa-da zeper ýetendigini tassyklamaly.

4. Kömürturşy çotgasynyň hyzmatyna syn
Jemläp aýtsak, ýokardaky nokatlara ýetip boljak bolsa, uglerod çotgasy gowy saklanyp bilner, bu diňe bir uglerod çotgasynyň hyzmat möhletini uzaldyp bilmän, kollektor halkasy ýaly elektromehaniki enjamlary zeperlerden goraýar.Uglerod çotgasyny ulanýanlaryň arasynda uglerod çotgasyny ulanmakda başga soraglaryňyz bar bolsa, islän wagtyňyz maslahat üçin telefon liniýamyza jaň edip bilersiňiz.

Gyzgyn telefon: + 86-21-6917 3552;6917 2811;6917, 3550-826


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň