Kabel senagaty üçin Morteng önümleri

Gysga düşündiriş:

Morteng Slip halka ulgamy we sim we kabel enjamlary üçin

Customöriteleşdirilen önümleri we hyzmatlary berip bileris.Dünýädäki kabel enjamlarynyň talaplaryna laýyklykda tejribeli inersenerler we dizaýn toparymyz bar, olar dünýä marka öndürijileriniň önümleriň we bölekleriň talaplaryny kanagatlandyrmagy üçin bütin ýyl.Önümlerimiz müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edildi we önümlerimiz halkara sertifikatyndan geçdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Morteng Slip halka ulgamy we sim we kabel enjamlary üçin

Customöriteleşdirilen önümleri we hyzmatlary berip bileris.Dünýädäki kabel enjamlarynyň talaplaryna laýyklykda tejribeli inersenerler we dizaýn toparymyz bar, olar dünýä marka öndürijileriniň önümleriň we bölekleriň talaplaryny kanagatlandyrmagy üçin bütin ýyl.Önümlerimiz müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edildi we önümlerimiz halkara sertifikatyndan geçdi.

Morteng Slip halka ulgamy we sim we kabel enjamlary üçin

Kabel we sim enjamlary üçin 20 ýyldan gowrak hünärmen Carbon Brush önümçiligi.

Kabel uglerod çotgasynyň roly esasan şol bir wagtyň özünde metal sürtülme geçirijidir, metal sürtülme geçirijisine metal ýaly däl;Metaldan sürtülme geçiriji, sürtülme güýji artyp biler, şol bir wagtyň özünde ýer bilelikde süzülip biler;Uglerod çotgalary ýok, sebäbi uglerod we metal iki dürli elementdir.Ulanylyşynyň köpüsi motorda ulanylýar, görnüşi dürli inedördül, tegelek we ş.m.

Uglerod çotgasy her dürli motor, generator, tigir we wilka üçin amatlydyr.Gowy ters ýerine ýetirijiligi we uzak hyzmat ömri bar.Uglerod çotgasy hereketlendirijiniň kommutatorynda ýa-da süýşýän halkasynda ulanylýar, sebäbi tokyň süýşýän kontakty, geçiriji, ýylylyk we çalgy öndürijiligi gowy, mehaniki güýç we tersine uçgun instinkti bar.Motorlaryň hemmesi diýen ýaly hereketlendirijiniň möhüm bölegi bolan uglerod çotgalaryny ulanýar.AC we DC generatorlarynyň, sinhron hereketlendirijiniň, batareýanyň DC hereketlendirijisiniň, kran motor kollektor halkasynyň, dürli kebşirleýiş maşynynyň we ş.m. giňden ulanylýar.Tehnologiýanyň ösmegi bilen hereketlendirijileriň görnüşleri we iş şertleri barha köpdür.

Kabel senagaty üçin Morteng önümleri (1)
Kabel senagaty üçin Morteng önümleri (2)
Kabel senagaty üçin Morteng önümleri (3)
Kabel senagaty üçin Morteng önümleri (4)

Kabel üçin ýörite çotga saklaýjy

Kabel çotgasynyň çarçuwasynyň gurluşy, uglerod çotgasyny görkezilen ýagdaýda saklaýan çotga gutusyndan, uglerod çotgasynyň titremeginiň öňüni almak üçin degişli basyş bilen uglerod çotgasyny, çotga gutusyny birleşdirýän çarçuwaly bölekden we basyşly bölegi we çotganyň çarçuwasyny motora düzýän kesgitli bölegi.

Morteng tarapyndan öndürilen çotga saklaýjynyň oňat öndürijiligi we durnukly gurluşy bar.Uglerod çotgasynyň durnuklylygyny saklamak üçin, çalyşmak we tehniki hyzmat etmek aňsat bolan uglerod çotgasyny barlaň ýa-da çalşyň, kollektor halkasynyň üstündäki çotga gutusynyň aşagyndaky uglerod çotgasynyň açyk bölegini, çotganyň aşaky gyrasy we kommutator ýa-da arassalamak) sazlap bilersiňiz. könelmeginiň we kommutatoryň ýa-da kollektor halkasynyň we uglerod çotgasynyň basyşynyň ugrunyň üýtgemegi, uglerod çotgasyna basyş we basyş täsiri has kiçi we gurluşy berkdir.Uglerod çotgasy çarçuwasy esasan bürünç guýma, alýumin guýma we beýleki sintetiki materiallardan ýasalýar.Morteng çotgasynyň saklaýjy materialy gowy mehaniki güýje, işleýiş ýerine ýetirijiligine, poslama garşylygy, ýylylygyň ýaýramagy we elektrik geçirijiligi bar.

Kabel senagaty üçin Morteng önümleri (5)
Kabel senagaty üçin Morteng önümleri (6)
Kabel senagaty üçin Morteng önümleri (7)
Kabel senagaty üçin Morteng önümleri (8)

Kabel we sim enjamlary üçin bilim nou-hau dizaýny

Şanhaý Morten ajaýyp hiline, çalt eltilmegine we beýleki aýratynlyklaryna bil baglap, köp ýyllyk ösüşden soň Hytaýda esasy süýüm halkasy önümçilik bazasyna öwrüldi.Içerki we daşary ýurtly esasy kabel öndürijilerinde giňden ulanylýar, müşderileriň saýlamagy üçin köp sanly gutarnykly önüm, şol bir wagtyň özünde müşderiniň talaplaryna we hakyky ulanyş şertlerine laýyklykda dizaýn edilip, müşderileriň dürli zerurlyklaryny gowulaşdyryp, doly kanagatlandyryp bolar.Morten tarapyndan öndürilen kabel süýşüriji halka, esasan, çarçuwany gysýan maşynda, turba gysýan maşynda, kapasany gysýan maşynda ulanylýar;Kabel emele getiriji maşyn, sim birikdiriji maşyn, polat sim sowadyjy maşyn we ş.m.

Kabel senagaty üçin Morteng önümleri (9)
Kabel senagaty üçin Morteng önümleri (11)
Kabel senagaty üçin Morteng önümleri (10)
Kabel senagaty üçin Morteng önümleri (12)

Kabel we sim enjamlary üçin “Morteng” önüm programmasy

Çarçuwaly görnüşli gysgyç maşyny KJ500 shar şahly sürüjiniň çarçuwasy Pioneer 7 kabel şkafy

JL kapasany gysýan maşyn

JL polat simli sowutly maşyn

Süýşýän halka ulgamyna we komponentine islegiňiz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, e-poçta iberiň:Simon.xu@morteng.com 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň