Morteng Slip halka ulgamy we kran we aýlaw maşynlary üçin

Gysga düşündiriş:

Uglerod çotgalary, çotgalar we kollektor halkalary üçin ygtybarly hyzmat hyzmatdaşy ”

“Morteng Information Technology Co., Ltd.”, Şanhaýyň Jiading New City ýokary tehnologiýaly akylly köpçülikleýin önümçilik seýilgähinde ýerleşýär.Hytaý;“Morteng” integral süýşüriji halka ulgamy portal kranlary, kenar kranlaryny, kenar köprü kranlaryny, gämi düşürijileri, gämi ýükleýjileri, gämi duralgalaryny we gaýtadan işleýjileri we port kenaryndaky elektrik enjamlaryny öz içine alýan köp sanly kran maşynlarynda we pudaklarynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümiň beýany

Morteng Slip halka ulgamy we kran we aýlaw maşynlary üçin (1)

Gämi duralgasynda ulanmak üçin gaty berk, önümleriň gorag derejesinden, duz sepmekden we önümleriň seýsmiki täsirine garamazdan, Morteng ýokary geçirijilikli, uzak ömri bolan port tehnikasynyň süýşmegi üçin ýörite işlenip düzüldi- wagt, duz sepmek, ýokary we pes temperatura garşylyk, yrgyldylara garşylyk, täsire garşylyk we beýleki artykmaçlyklar.

Işleýiş temperatura diapazony: -40 ° C-den + 125 ° C.

Saklamagyň temperatura diapazony: -40 ° C-den + 60 ° C.

IP synpy: IP65

Duz spreýi: C4H

Dizaýn ömri: 10 ýyl, sarp edijiniň ätiýaçlyk şaýlaryny goşmaň

Doubleurduň “goşa uglerod” maksadyny durmuşa geçirmegi we önümçilik serişdesi hökmünde goşa aýlawyň täze ösüş nusgasynyň gurulmagy bilen, ýangyç ýagynyň doly ömrüniň bahasy bilen deňeşdirilende elektrikleşdirmek has özüne çekiji we tygşytly boldy.Elektrikleşdirmek gurluşyk tehnikasynyň ýaşyl ösüşi üçin möhüm ugurlaryň birine öwrüldi.

Morteng Slip halka ulgamy we kran we aýlaw maşynlary üçin (2)
“Morteng Slip” halka ulgamy we kran we aýlaw maşynlary üçin (3)

Professional elektrik geçiriji öndüriji hökmünde, Morteng ahyrky ulanyjylara ýokary netijelilik, energiýa tygşytlamak, howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak talaplaryna ýetmek üçin elektrik sökmek enjamy üçin ýörite ýüzük ýasady.

Morteng, açyk ýa-da ýapyk gurşaw üçin amatly polat degirmenleri, magdanlar we beýleki ýerler üçin gorag derejesi IP67 elektrik ekskawator süýşüriji halkasyny taslady we

Pes tizlikli iş şertleri.Uly tok derejesindäki CAN signalynyň uzak möhletli durnukly geçirilmegi.

 7 kanal, 3 häzirki kanal, 1 bitarap sim

1 toprak, 2 signal

(dolandyryş kabeliniň çarşagyny birikdirmek üçin)

Naprýa .eniýe: 380V

Izolýasiýa synpy: F.

Gorag derejesi: IP67

21/24/42 tonna elektrik ekskawatorlary üçin amatly

“Morteng Slip” halka ulgamy we kran we aýlaw maşynlary üçin (4)
“Morteng Slip” halka ulgamy we kran we aýlaw maşynlary üçin (5)

Kollektor halkasyny ýygnamak, açyk ýa-da ýapyk gurşaw, pes tizlik we beýleki hash şertleri üçin amatly IP65 derejeli gurluşyk tehnikasynyň süýşüriji halkasydyr.“Morteng” diň kranlary üçin süýşüriji halkany ösdürýär, ýönekeý gurnama, durnukly öndürijilik we amatly ulanmak aýratynlyklaryna eýe we diň kranlarynyň dürli görnüşlerinde giňden ulanylýar.

Süýşýän halka ulgamyna we komponentine islegiňiz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, e-poçta iberiň:Simon.xu@morteng.com 

“Morteng Slip” halka ulgamy we kran we aýlaw maşynlary üçin (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň