Qualityokary hilli ýel generatory Çotga saklaýjy ýygnagy C274

Gysga düşündiriş:

Baha:C274

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:280 × 280 mm

Bölüm belgisi:MTS280280C274

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Çotga saklaýjy ýygnagyň ýel güýji Slip Ring


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Süýşýän halka ulgamynyň umumy ölçegleri

Esasy ululygy 
MTS280280C274

A

B

C

D

E

R

X1

X2

F

MTS280280C274

29

109

2-88

180

80280

180

73.5 °

73.5 °

Ø13

Süýşýän halka ulgamynyň beýleki aýratynlyklaryna syn

Çotganyň esasy aýratynlyklary

Esasy çotgalaryň sany

Toprak çotgasynyň spesifikasiýasy

Toprak çotgalarynyň sany

Tegelek fazanyň yzygiderliligi

Ok fazasynyň yzygiderliligi

40x20x100

18

12.5 * 25 * 64

2

sagadyň garşysyna (K 、 L 、 M)

Çepden saga (K 、 L 、 M)

Mehaniki tehniki görkezijiler

 

Elektrik aýratynlyklary

Parametr

Gymmatlyk

Parametr

Gymmatlyk

Aýlanma diapazony

1000-2050rpm

Kuwwat

3.3MW

Işleýiş temperaturasy

-40 ℃ ~ + 125 ℃

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

1200V

Dinamiki deňagramlylyk synpy

G1

Bahalandyrylan tok

Ulanyjy bilen gabat gelip biler

Iş gurşawy

Deňiz bazasy, düzlük, platon

Naprýatageeniýe synagyna çydaň

10KV / 1min çenli synag

Antikroziýa derejesi

C3C4

Signal setir birikmesi

Adatça ýapyk, seriýa birikmesi

Assambleýanyň jikme-jik çyzgylary

Uglerod çotgasy näme?

Currentokary tokly aýlaw halkasynda, uglerod çotgasy diýlip hem atlandyrylýan çotga bloky gaty möhüm aragatnaşykdyr.Uglerod çotgasy materialynyň saýlanylmagy, ähli süýşýän halkanyň işleýşine gönüden-göni täsir edýär.Adyndan görnüşi ýaly, uglerod çotgasynda elementar uglerod bolmaly.Häzirki wagtda bazardaky uglerod çotgasy, grafitden başga, başga zat ýok.Köplenç ulanylýan uglerod çotgalary mis grafit uglerod çotgasy we kümüş grafit uglerod çotgasydyr.Birnäçe uglerod çotgasy aşakda jikme-jik beýan ediler.

Grafit uglerod çotgasy

Mis iň köp ýaýran metal geçiriji, grafit bolsa metal däl geçiriji.Metala grafit goşansoň, öndürilen uglerod çotgasy diňe bir gowy elektrik geçirijiligine eýe bolman, eýsem gowy aşaga garşylygy we grafit ýagy bilen hem üpjün edilýär, üstesine-de ýokardaky iki material elýeterli we almak aňsat.Şonuň üçin mis-grafit uglerod çotgasy bazarda iň köp ulanylýan ýokary tokly aýlawly uglerod çotgasydyr.Mortengiň ýokary tokly aýlaw halkalary esasan mis-grafit uglerod çotgalarydyr.Şonuň üçin ýokary tokly aýlaw halkasynyň bu tapgyry hem köp artykmaçlyga eýedir.Mundan başga-da, olaryň ýarysynda durnukly gurluşlar bar.Bu görnüşli aýlaw halkasynyň hyzmat möhleti esasan 10 ýyldan köp bolup biler.

Elbetde, mis - grafit uglerod çotgasyndan başga-da, kümüş grafit, kümüş - mis grafit, altyn we kümüş - mis grafit uglerod çotgasy we ş.m. ýaly gymmat bahaly metal uglerod çotgasy bar.Bu çotgalar altyn we kümüş ýaly gymmat bahaly metallaryň goşulmagy sebäpli has gymmat.Elbetde, gymmat bahaly metal uglerod çotgasynyň süýşmek halkasynyň geçirijiligi ulanylyşy ep-esli gowulaşar.Şonuň üçin uly tok geçirmeli käbir ýokary derejeli elektromehaniki enjamlarda gymmat bahaly metal uglerod çotgasy ýokary tokly halka ulanmaly.Galyberse-de, şeýle ýokary tokly aýlaw halkalaryna zerurlyk gaty az.

häzirki süýşýän halkalar, ýokary tokly halkaly gyzyl mis ýa-da bürünç çalt çotga bar.Talaplar gaty ýokary.Misiň we bürünçiň birneme üýtgeşik düzümi sebäpli, geýmäge garşylyk we tekizlik ýaly fiziki aýratynlyklary hem birneme tapawutlanýar.Çotga bilen mis halkanyň arasyndaky ýag çalşygyny gowulandyrmak üçin, mis halkanyň we çotganyň çalt üstki tekizligini gowulaşdyryp bolar, yzygiderli ýag çalmak arkaly iki gazanyp bolar.

Uglerod çotgalarynyň ýokary tokly aýlaw halkalarynyň işleýşine täsiri elektrik öndürijiligi we hyzmat möhleti bilen çäklenýär.Aboveokardaky derňewiň netijesinde, mis-grafit, mis we bürünç çotgalary ulanyp, ýokary tokly aýlaw halkalarynyň elektrik öndürijiligini deňeşdirip boljakdygyny, kümüş-mis grafit çotgalaryny we altyn ulanyp, ýokary tokly aýlaw halkalarynyň elektrik geçirijiligini bilip bileris- kümüş-mis-grafit garyndy çotgalary has ýokarydyr.Hyzmat ömrüne täsiri barada aýdylanda bolsa, süýşýän halkanyň aýratyn işleýşi bilen deňeşdirilende has uly gatnaşygy bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň