Kabel enjamlarynyň süýşmek halkasy

Gysga düşündiriş:


 • Baha:555 Galaýy bürünç
 • Öndüriji:Morteng
 • Ölçegi:75 * 112 * 141mm
 • Bölüm belgisi:MTA02011082
 • Gelip çykan ýeri:Hytaý
 • Arza:Kabel enjamy üçin süýşüriji halka
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Material giriş we saýlama

  Kabel enjamlarynyň süýşmek halkasy2

  Adatça, süýşmek halkalary zakaz edilende köp faktorlara üns bermelidiris, geçiriji süýşmek halkasynyň her bir böleginiň materiallaryna, iş naprýa .eniýesine, iş toguna, kanallaryň sanyna, tok, amaly gurşaw, iş tizligi, we ş.m., ulanyjylara düşünmäge kömek etmek üçin, bu gün esasan süýşýän halkanyň materialyny nädip saýlamalydygy barada gürleşýäris.Süýşýän halkanyň köp bölegi bar, bu gün esasy materialy hödürleýäris.

   

  Adatça esasy materialy saýlanymyzda, saýlan materialymyzyň süýşýän halkanyň guruljak iş gurşawyna laýyk gelýändigine, poslaýjy gaz ýa-da suwukdygyna, içerde ýa-da açyk, gurak ýa-da çyglydygyna üns bermelidiris, käbirleri suwasty işlerde hem gurlup bilner, bu dürli gurşawlar, süýşýän halkanyň esasy materialy hem dabara baglylykda tapawutlanýar.

  Ikinjiden, esasy materialy saýlanymyzda, süýşýän halkanyň işleýiş tizligine hem düşünmelidiris, käbir enjamlara gaty ýokary tizlik gerek, çyzykly tizlik näçe köp bolsa, merkezden gaçyryş güýji we titremesi şonça-da ýokarydyr. süýşýän halkanyň belli bir seýsmiki funksiýasy, ýöne esasy materialy saýlamak aňsat däl, gowy material süýşmek halkasynyň seýsmiki ukybyny güýçlendirip biler.Mundan başga-da, esasy materialy saýlanylanda çykdajylary göz öňünde tutmalydyrys, bazardaky materialyň göwrümi başga, adaty bir gowy zat bar bolsa, adaty bolmasa, dizaýn ululygy adaty zatlara bil baglamalydyr; ululygy, çykdajylary tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin.

  Synag enjamlary we mümkinçilikleri

  “Morteng International Limited” synag merkezi 2012-nji ýylda döredilip, meýdany 800 inedördül metr bolup, milli CNAS barlaghanasynyň gözden geçirişinden geçdi, alty bölümi bar: Fizika barlaghanasy, daşky gurşaw barlaghanasy, uglerod çotgasy geýim laboratoriýasy, mehaniki hereket laboratoriýasy, CMM Gözleg maşyn otagy, aragatnaşyk laboratoriýa, uly tok giriş we süýşmek halkasy simulýasiýa laboratoriýasy, synag merkeziniň maýa goýum gymmaty 10 million, her dürli esasy synag gurallary we enjamlary 50-den gowrak, uglerod önümleriniň we materiallarynyň ösüşini we ýel energiýasy önümleriniň ygtybarlylygyny doly goldaýar. we Hytaýda birinji derejeli hünär laboratoriýasy we gözleg platformasyny gurmak.

  Kabel enjamlarynyň süýşmek halkasy3

  Netijede, Morteng uglerodyň bitaraplygyny we uglerodyň berjaý ediliş syýasatyny gazanmagy we çeşmeden arassa energiýanyň öndürilmegine goşant goşmagy maksat edinýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň