Windel elektrik elektrik çukury Hytaý

Gysga düşündiriş:

Baha:Elektrik süýşmesi

Bölüm belgisi:MTF25026267

Aragatnaşyk usuly Altyn simler / çotgalar

Arza:deňiz / Deňiz / senagat / ýel / umman maşynlary we ş.m. üçin elektrik süýşmek halkasy.

Signal geçiriş kanaly:kümüş çotga kontaktyny ulanyň, berk ygtybarlylyk, signal ýitgisi ýok.Optiki süýüm signallaryny (FORJ), CAN-BUS, Ethernet, Profibus, RS485 we beýleki aragatnaşyk signallaryny iberip biler.

Elektrik geçiriji kanal:mis garyndy blok çotgasynyň kontaktyny, berk ygtybarlylygyny, uzak ömrüni we güýçli ýük göterijiligini ulanyp, ýokary tok üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

IMG_20182

Bu elektrik signalynyň süýşmek halkasy, umman tehnikasynyň iş şertleri üçin ýörite dizaýn.Elektrik süýşüriji halkanyň esasy wezipesi elektrik energiýasyny, signallary we ş.m. geçirmekdir.

Aşakdaky ýaly saýlamak mümkinçiligi: opsiýalar üçin in engineenerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:
Kodlaýjy
Baglaýjylar
500 A çenli walýuta
FORJ birikmesi
CAN-BUS
Ethernet
Awtobus
RS485

Haryt çyzgysy (islegiňize görä)

Pitch Slip Ring (2)

Önümiň tehniki spesifikasiýasy

Mehaniki parametr

 

Elektrik parametri

Haryt

Gymmatlyk

ITEM

Kuwwat diapazony

Signal aralygy

Ömrüň dizaýny

150,000,000 aýlaw

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

0-400VAC / VDC

0-24VAC / VDC

Tizlik aralygy

0-50rpm

Izolýasiýa garşylygy

≥1000MΩ / 1000VDC

≥500MΩ / 500 VDC

Iş synagy.

-30 ℃ ~ + 80 ℃

Kabel / simler

Saýlamak üçin köp wariant

Saýlamak üçin köp wariant

Çyglylyk aralygy

0-90% RH

Kabeliň uzynlygy

Saýlamak üçin köp wariant

Saýlamak üçin köp wariant

Habarlaşmak üçin materiallar

Kümüş-mis

Izolýasiýa güýji

2500VAC @ 50Hz , 60s

500VAC @ 50Hz , 60s

Ingaşaýyş jaýy

Alýumin

Dinamiki garşylygyň üýtgemegi

< 10mΩ

IP synp

IP54 ~~ IP67 (Düzülip bilner)

 

 

Poslama garşy dereje

C3 / C4

 

 

Bilim inersenerlerimiz, enjamlaryňyza nämäniň gerekdigini bilýärler, aýratyn islegiňize görä goşmaça maglumat almak üçin inerenerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Has giňişleýin maglumat üçin katalogymyzy göçürip almagyňyzy haýyş edýäris

Önüm-tehniki spesifikasiýa-2
Önüm-tehniki spesifikasiýa-
Pitch Slip Ring (1)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Morteng süýşmek halkasynyň esasy artykmaçlyklary:
360 ° üýtgeşik tehnika, signal, surat, tok we maglumatlar üçin rahat geçmegi kepillendirýär
Işleýiş möhleti 1,5 milliondan gowrak sikl, signal geçiş bölegine hyzmat etmek mugt
Maksadyňyz üçin işleýän bilim fon inerener topary
Baý Elektrik Pitch Slip Ring önümçiligi we amaly tejribesi
Ösen gözleg we ösüş we dizaýn mümkinçilikleri
Tehniki we amaly goldaw topary, müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülen dürli çylşyrymly iş şertlerine uýgunlaşýar
Has oňat we umumy çözgüt, kommutatoryň könelmegi we zaýalanmagy
Biziň inerenerimiz sizi 7X24 sagat diňleýär

Önüm okuwy

Morteng, müşderimize iň gowy hyzmat bermäge borçlanýar.Tehniki inersenerlerimiz müşderilere ýörite okuw programmalary bilen üpjün ederler we aýlanyş tehnologiýasy üçin ösen materiallar we doly çözgütler bilen üpjün etmek ýaly onlaýn we awtonom müşderiler üçin yzygiderli okuw geçirerler.Müşderilere dürli önümleriň öndürijiligi bilen tanyşdyryp bileris we gysga wagtyň içinde önümi dogry ulanmak, abatlamak we bejermek usullaryny özleşdirip bileris.

Önümiň tehniki spesifikasiýasy4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary